One‐Pot Sandmeyer Trifluoromethylation and Trifluoromethylthiolation


[1]

0 0
  • B. Bayarmagnai, C. Matheis, E. Risto, and L.J. Goossen, "One-Pot Sandmeyer Trifluoromethylation and Trifluoromethylthiolation", Advanced Synthesis & Catalysis, vol. 356, pp. 2343-2348, 2014. http://dx.doi.org/10.1002/adsc.201400340